No Title
cv: 3559 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sCognos Impromptu specialist / programmeur
MAARSSEN
beschikbaar medio okt 2010
Freelance opdracht voor 16-20uur onsite 40uur mix

Praktijk diploma informatica
HBO kort BI Hogeschool IJselland
Supernova (3/4 GL)
ITIL essentials
Unix deel I
Unix deel II
C
C++
Visual Basic5.0 en 6.0
Visual Basic 2005
Oracle PL/SQL Programming
Oracle Designer 6i
Impromptu6 (Report building, advanced report building, Administration, Automation
Cronacle

Programmeertalen
Visual Basic 6 ++++
Visual Basic .Net 2005 ++++
Visual Basic for Applications ++++
Supernova ++
C +
C++ +

Databases
MS-access ++++
Oracle8i, 9i +++
SQL-Server +++
ISAM ++
Db2 ++

Tools
Cognos Impromptu 6 ++++
Cognos Impromptu 7 ++++
Cognos script ++++
Cronacle +++
Auto-it / script it +++
SQL-server enterprise manager +++
AWK / SED ++
VI ++
Unix shell script +++
Oracle Designer 6i ++
Oracle PL/SQL +++
Office 9x – 2003 +++
SQL-server +++

Methoden en Technieken
ITIL +++
Functiepunt analyse +++
NIAM ++
Prototyping ++
ERD (Entity Relation Diagram) +++
Technisch- Functioneel ontwerp +++
Normalisatie volgens Codd +++

Rollen Functies
Functioneel applicatiebeheer ++++
Technisch applicatiebeheer ++++
Informatie analist +++
Technisch ontwerper +++
Programmeur ++++
Tester ++++

Ervaringgebieden
Belasting aangifte praktijk +++
Bouw en onderhoud ++++
Technisch applicatiebeheer ++++
Functioneel applicatiebeheer ++++
Testen ++++
Beveiliging registratie +++
Orderregistratie en facturatie +++

Mei 2005 – heden BSoftware
Als zelfstandig ondernemer naast de werkzaamheden voor SoZaWe gemeente Utrecht verschillende projecten uitgevoerd voor bedrijven. Hieronder een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden:
Cleansight, Hoofdorp - Werkzaamheden uitgevoerd in MS-Access 2003
Koppeling Davilex en reparaties registratie systeem. Vastleggen uitgevoerde glasreparaties en aanmaken boekingsregels tbv boekhouding.
Mastergroup, Amsterdam - Werkzaamheden uitgevoerd in MS-Access 2003
Urenregistratie systeem. Vastleggen gewerkte uren en doorbereken naar klanten. Verschillende overzichtmogelijkheden tbv klanten, personeel en administratie.
Alarm registratie systeem. Vastleggen alarmmeldingen en doorberekenen naar klant. Per klant kunnen er verschillende afspraken per filiaal of vestiging wat betreft tarieven gemaakt zijn. Mogelijkheden voor meerdere overzichten voor klanten, personeel en administratie.

November 2002 – heden Gemeente Utrecht/Dienst Maatschappelijke ontwikkeling/Sociale Zaken en Werkgelegenheid (DMO/SoZaWe)
Functioneel/technisch applicatiebeheer applicaties Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Utrecht. Functioneel/technisch applicatiebeheer applicaties Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht. In dit kader heb ik onder andere de volgende taken en verantwoordingen. Deze lijst is niet volledig en geeft een indicatie van de werkzaamheden.
• Cognos Impromptu (administrator): Aanmaken nieuwe catalogi voor speciale rapportages. Vraagbaak voor medegebruikers van de applicatie binnen en buiten de organisatie van DMO/SoZaWe. Management informatie en controle query’s. Rapportages ter vervanging van bulk rapportages uit GWS4all. Lay-out van gemeente hierin toegepast. Mailing standaarden naar selecte groepen cliënten.
o Management informatie om werkvoorraden, voortgangsrapportages e.d. inzichtelijk te maken.
o Controle querys om database integriteit te controleren, invoerfouten van gebruikers te signaleren, gegevens controle tussen verschillende omgevingen.
o Adhoc rapporten / overzichten maken voor nieuwe informatie wensen. Deze worden in veel gevallen later definitief ingezet. Eventueel aangevuld met diagrammen.
• Cognos script: diverse rapportages, management informatie en controle query’s geautomatiseerd uit te voeren en de resultaten op een gestructureerde manier opslaan en/of naar gebruikers groepen mailen.
• Cronacle: vaak voorkomende handelingen binnen een applicatie geautomatiseerd uitvoeren door toetsaanslagen te simuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van PL/SQL en auto-it. Het geheel is een ‘real time event-driven jobscheduler’.
• Applicatiebeheer GWS4all: Beheer database integriteit en waarnodig herstel scripts ontwikkel in Oracle PL/SQL
• MS-Access applicatie voor het registreren en bewaken van meldingen die via de helpdesk binnen komen. Deze applicatie is ontwikkeld in access-97.
• PL/SQL: Verschillende correctie en invoer scripts ontwikkeld waarmee grote hoeveelheden gegevens kunnen worden ingevoerd. Brongegevens in veel gevallen met SQL/loader beschikbaar.
• Deelname aan diverse projecten waarin ik de rol van sr. applicatiebeheerder vervul. Hierin wordt de samenwerking tussen verschillende applicaties gewaarborgd.

Juni 2002 – oktober 2002 ACS - IM in opdracht voor Aino BV
Functioneel applicatiebeheer interne applicaties Aino BV. In dit kader heb ik onder andere de volgende taken en verantwoording gehad:
• Het mede bewaken van de volledigheid en integriteit van gegevensbestanden.
• Het omzetten van gegevensbestanden naar nieuwe applicaties.
• Het in overleg met de systeembeheerder inrichten en beheren van applicaties.
• Het mede afstemmen van applicatieontwikkeling, maken van afspraken met en geven van adviezen aan andere applicatiebeheerders binnen de organisatie.
• Het mede bewaken van naleving A.O.-richtlijnen binnen de organisatie.
• Het opstellen / onderhouden van gebruikersprocedures.
• Het organiseren van cursussen aan groepen gebruikers over toepassing en gebruik van nieuwe applicaties.
• Het geven van voorlichting over gebruik van systemen, netwerken en applicaties.
• Het op- en bijstellen van gebruikershandleidingen en het oplossen van gebruikersproblemen.
• Het inhoudelijk ondersteunen van gebruikers in het gebruik van applicaties.
• Het aan gebruikersbehoeften voldoen door het mede adviseren over aanpassingen van programmaonderdelen bij bestaande applicaties.
• Het beschrijven van specificaties.
• Het testen van programma's en programmatuur.
• Het mede vertalen van gesignaleerde gebruikersbehoeften, -problemen en ontwikkelingen naar veranderingen in of nieuwe applicaties voor de organisatie.
• Plaatsnemen in overleggen van projectteams tijdens de realisatie van nieuwbouwproject.
Bij het vervullen van deze opdracht heb ik aan de volgende projecten deelgenomen:
• Selligent: selligent is een applicatie voor het vastleggen van gegevens van klantenrelaties, leads, prospects, suspects en projectgegevens)
• ABX: ABX is een systeem om een aantal keuzemogelijkheden van de medewerker rond arbeidsvoorwaarden aan te bieden, de keuzes vast te leggen en de financiële afhandeling van de arbeidsvoorwaarden tussen bedrijf en medewerkers te regelen.
• 2CV: 2CV is een applicatie voor het vastleggen van ervaring, kennis en kunde van medewerkers binnen het bedrijf.

Januari 2002 – april 2002 Ernst & Young in opdracht voor Aino
Technisch applicatie beheer character-based applicatie ISAP. Aanpassingen t.b.v. het nieuwe belastingjaar. Deze alleen voor de aangifte VPB. Verdere uitbreiding van het programma onderdeel VPB-voortraject (deze is in een eerdere opdracht vervaardigd).
Uitbreiding functionaliteit voor export en import van cliënt gegevens.
Opstellen functionele en technische specificaties voor ISAP VPB module.

Augustus 2001 – december 2001 - Ernst & Young in opdracht voor Aino
Studie Oracle. (Oracle SQL, PL/SQL programming, Oracle Designer 6i)
Leveren van remote-support voor ontwikkelde applicaties en het uitvoeren van stand-by diensten bij afwezigheid van collega.

April 1998 – augustus 2001-Ernst & Young in opdracht voor Aino
De werkzaamheden in deze periode zijn onder te verdelen in verschillende projecten. Tijdens deze projecten is het coachen van collega’s onderdeel van de werkzaamheden.
• Voortraject aangifte Vennootschapsbelasting (VPB-V).
o Analyse wensen en eisen voor VPB-V.
o Opstellen en aanpassen van functionele- en technische specificaties
o Demo’s geven voor en interviews houden met vertegenwoordigers van de eindgebruiker.
o Programmeren van de VPB-V applicatie.
o Systeemtesten uitgevoerd.
o Implementatie VPB-V. (VPB-V is een aanvulling op een bestaande applicatie, de nieuwe mogelijkheden moesten worden geïntegreerd.)
o Schrijven van gebruikershandleiding. (In samenwerking met functioneel beheerder Ernst & Young.)
o Schrijven van de handleiding technisch beheer.
• Centralisatie kantoormachines.
o Analyse wensen en eisen centralisatie.
o Functioneel ontwerp, technisch ontwerp, ontwikkelen en testen van een programma waarmee gebruikersgegevens van 32 decentrale Unix machines te importeren in 2 centrale Unix machines.
o Ontwikkeling van een applicatie voor het testen van de nieuwe machines. Deze applicatie simuleert de normale werkdruk op de 2 nieuwe machines welke op de 32 decentrale machines meetbaar was.
• Technisch applicatie beheer van character-based applicatie ISAP (Informatie Systeem Aangifte Praktijk).
o Opzetten datamodel bestaande character-based applicatie ISAP met behulp van Power Designer.
o Aanpassingen t.b.v. het nieuwe belastingjaar. Specificaties opgesteld door interviews met functioneel applicatiebeheerder van Ernst & Young. Leidraad voor deze interviews zijn de nieuwe biljetten belasting aangifte.
o Aanpassen van ISAP aan de hand van wijzigingen in functioneel ontwerp
o Verhelpen verstoringen in de database (ISAM).
o Voorstel gedaan voor het aanpassen rapportages door gebruik te maken van ‘escapecodes’, waardoor een grafisch mooier resultaat ontstaat. Na goedkeuring aanpassing doorgevoerd in bestaande applicaties.
o Export – import tool voor het verplaatsen van cliëntgegevens tussen verschillende kantooromgevingen en machines. Het technisch en functioneel ontwerp opgesteld en aan de hand van deze de applicatie gemaakt en getest.
• Technisch beheer van character-based serverapplicatie TKVS (Tijd en Kosten Verreken Systeem).
o Het aanbrengen van wijzigingen in de server applicatie aan de hand van technische specificaties.
o Aanmaken scripts voor het maken van extracten uit db2 databases.
o Incidentele aanpassingen maken in db2 database.
o Applicatie analyse TKVS-cliënt (Visual Basic applicatie).
• Millennium
o Analyse programmatuur t.b.v. millennium en aanpassing Supernova applicaties en Unix scripts.
o Programma gemaakt welke bestaande Supernova en Unix script sources scant op het voorkomen van datum en datum gerelateerde velden.
(Functioneel en technisch ontwerp samen met een collega gerealiseerd.)
o Toepassen millenniumscanner en resultaten beoordeeld op impact.
o Wijzigingsvoorstellen gemaakt, voorzien van een verwachte doorlooptijd.
o Aanpassingen gedaan in technisch ontwerp.
o Aanpassingen gerealiseerd in betreffende programma’s.
o Systeemtest uitgevoerd.

Januari 1998 – april 1998 Cypres Informatisering
Functioneel-, technisch ontwerp en ontwikkeling in Visual Basic van een programma voor het doen van Functie Punt Analyse. Hiervoor interviews met verschillende toekomstige gebruikers gehouden om de gewenste functionaliteit te bepalen.
Het aanmaken van een Word_sjabloon (met vba) welke de ingevoerde gegevens in een rapport kan weergeven.

November 1997 – januari 1998 Bouwfonds/Stater in opdracht voor Cypres
Programma ontwikkeling in Visual Basic om afschriften in ‘swift’ formaat in te lezen, deze te bewerken en vervolgens te exporteren naar een boekhoudprogramma.
Met Crystal Reports verschillende rapportages gemaakt om de verwerkte gegevens weer te kunnen weergeven.

Mei 1988 – oktober 1997 Silvester
Bedrijfsleider bloemenspeciaalzaak:
• Coachen en managen van 10 collega’s.
• Inkopen van bloemen en planten op de veilingen.
• Beheer debiteurenadministratie.
ICT:
• Ontwerpen van ORIFAS (Order Informatie en Facturering Systeem). Zowel functioneel- als technisch ontwerp.
• Opstellen testplan ORIFAS.
• Het programmeren van ORIFAS in Visual Basic volgens technisch- en functioneel ontwerp.
• Het testen van ORIFAS. Hierbij werd gebruik gemaakt van het testplan.
• Implementeren ORIFAS. Aanpassen systeeminstellingen en installeren van verschillende deel pakketen.
• Schrijven van gebruiker- en beheerderhandleiding. Leidraad was de functionele specificatie.
• Schrijven van een cursus voor de gebruikers van ORIFAS.
• Opleiden en coachen gebruikers ORIFAS.
• Beheren ORIFAS. Bewaken systeeminstellingen en zorgen voor back-ups.